Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie

ICPA Bucuresti

  

PROIECTUL SICOMANT

 

  Propunere: Formular A & Plan de realizare

  Propunere: Formular B

  Raport etapa 1

  Raport 1 din etapa 2

  Raport 2 din etapa 2

  Raport 3 din etapa 2

  Raport 4 din etapa 2

  Raport etapa 3

MENER - Politehnica

Programul Cercetare de Excelenta 2006

Contract nr. 739/24.07.2006

Modul: Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe

Denumire proiect: SISTEM INFORMATIC PENTRU CONSULTANTA IN MANAGEMENTUL AGRICOL DIN ZONELE VULNERABILE LA POLUAREA CU NITRATI CONFORM DIRECTIVEI NITRATILOR

Durata proiectului:26,5 luni

Arii tematice:

·         Managementul durabil al resurselor

·         Schimbari climatice, poluare si risc-constrangeri asupra mediului si climatului

·         Productia si managementul durabil al resurselor biologice ale solului, padurilor si mediilor acvatice

·         Combinarea obiectivelor economice, sociale si de dezvoltare durabila in perspectiva europeana

·         Indicatori socio-economici si stiintifici

Rezumat

Proiectul are ca scop realizarea unui sistem informational multi-media de consultanta agricola pentru producatorii si fermierii agricoli, in vederea aplicarii unui management adecvat, cu productivitate maxima, in acord cu conditiile specifice locale din zonele de influenta ale acestora, care sa permita protectia si conservarea solului si implicit a celorlalte resurse ale mediului ambiant. Se urmareste pregatirea fermierului in ceea ce priveste capacitatea acestuia de a-si evalua la nivelul propriei ferme factorii determinanti in degradarea calitatii mediului ambiant si care sa-i permita aplicarea unui management agricol durabil in acord cu conditiile specifice locale, cu efecte pozitive asupra optimizarii din punct de vedere cantitativ si calitativ a productiei agroalimentare.

Sistemul realizat in cadrul proiectului va cuprinde in faza finala: baze de date, sisteme suport de decizie, informatii utile cu privire la definirea si monitorizarea zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole si apsi aplicarea unui management agricol corespunzator cerintelor Directivei Nitratilor stabilite de Comunitatea Europeana, tehnologii agricole care sa poata fi implementate de comunitatile de fermieri agricoli care se confrunta cu problema vulnerabilitatii la poluarea cu nitrati. proiectul va putea fi adaptat specificului local. Vor fi realizate studii caz utilizand date specifice din zone situate in bazinele hidrografice ale Crisului si Argesului si care prezinta un risc ridicat de vulnerabilitate la poluarea cu nitrati din surse agricole. Sistemul realizat va fi prezentat comunitatilor de fermieri din aceste zone, dupa care va fi extrapolat la nivel national si pe alte suprafete afectate de poluarea cu nitrati.

proiectul raspunde astfel obiectivului tematicii 6, dezvoltand un sistem informatic, care va fi folosit pentru prognoza si evaluarea impactului negativ al folosirii necontrolate a reziduurilor organice, in scopul asigurarii unui management durabil al resurselor naturale (6.2), in conditiile asigurarii durabilitatii sistemelor agricole (6.1) si avand in vedere interactiunile dintre componentele naturale si artificiale ale mediului. Pe baza evaluarilor realizate cu ajutorul acestui sistem se pot aplica masuri specifice unei productii agricole durabile si a unui management adecvat al resurselor biologice pe termen lung (2.1).

Obiective

Obiectivul principal al proiectului il constituie elaborarea unui sistem informatic multi-media de diseminare, care cuprinde baze de date, sisteme suport de decizie, informatii si cercetari legate de modul de definire, monitorizare si management al zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole si care trebuie sa respecte cerintele Directivei Nitratilor stabilite de Uniunea Europeana. Acest sistem informatic integrat se adreseaza in mod special comunitatilor de fermieri localizati in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati; vor fi alese pentru prezentare acele tehnologii agricole care adaptate la conditiile specifice locale sa asigure un management durabil al resurselor mediului ambiental din zonele respective. Interfata intre datele de iesire din sistem si modul de informare al comunitatii fermierilor o constituie o prezentare in Power Psint, care include baze de date si informatii adaptate in functie de conditiile naturale, de management si traditii specifice diferitelor zone. De asemenea se incearca elaborarea unui studiu amplu, cu exemplificari din zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din zone agricole, care va constitui un material de prezentare pentru agentiile de consultanta. Se realizeaza studii caz in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, localizate in bazinele hidrografice ale Crisului si Argesului. Experienta dobandita prin transferul de informatie catre comunitatile de fermieri situate in aceste zone va determina in viitor extrapolarea acestui sistem informatic la nivel national si in alte zone vulnerabile la poluarea cu nitrati.

Sistemul urmareste planurile de consultanta realizate in alte tari (de referinta este programul dezvoltat la Universitatea Iowa – SUA) pe care le adapteaza conditiilor de dezvoltare rurala din Romania, inclusiv prin includerea aspectelor de agricultura traditionala referitoare la gestionarea gunsiului de grajd. De asemenea sistemul integreaza dezvoltarile existente privind modelarea si simularea  bilantului de masa si energie la nivelul fermelor sub influenta diferitelor sisteme de management agricol.

Obiectivele concrete ale proiectului si activitatile incluse in acesta sunt sunt:

1.                  Inventarul bazelor de date, sistemelor expert, modelelor de simulare si tehnicilor de diseminare a rezultatelor accesibile pentru consultanta fermierilor/grupurilor interesate din zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati. in prezent in  Romania sunt create o serie de baze de date de clima, sol, apa pe baza carora s-au efectuat diferite estimari in ceea ce priveste riscurile si vulnerabilitatea terenurilor agricole la poluarea cu nitrati din surse agricole. De asemenea in diferitele studii realizate au fost prezentate tipuri de management agricol aplicate necorespunzator, in zone specifice, care au determinat acumularea de nitrati in corpurile de apa de suprafata si subterane peste limitele maxim admise si utilizand modele matematice, au fost stabilite zonele cu vulnerabilitate ridicata la poluarea cu nitrati. Sunt prezentate in cadrul acestui obiectiv, pe baza datelor existente de clima, sol, apa, folosinta agricola zonele potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si prin crearea unui nou sistem informatic se realizeaza planuri de management agricol care sa fie aplicate in zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati, in functie de conditiile specifice locale. Bazele de date existente sunt completate cu nsi expertize si baze de date locale din arealele in care se realizeaza studiul pilot al proiectului (zonele vulnerabile din bazinele hidrografice Argeș si Crișuri). Bazele de date si metodologiile sunt astfel alese incat sa fie compatibile cu cele ale UE elaborate prin intermediul JRC (Ispra), EUROSTAT si Directoratele pentru Agricultura si Mediu.

2.                  Principii privind  bunele practici in administrarea problemelor de mediu (environmental stewardship). Rezultatele de la acest modul se refera la stabilirea generala a principiilor privind protectia mediului, determinarea factorilor principali de mediu afectati de cresterea animalelor in sistem intensiv si extensiv, trecerea in revista a reglementarilor nationale si internationale privind mediul. Principiile elaborate urmaresc metodologia DPSIR furnizata de European Environmental Agency drept cadru pentru studiul interactiunii dintre activitatile umane si mediu.

3.                  Planul de management la nivelul fermei. Prin activitatile incluse in acest obiectiv se urmareste dezvoltarea unor tehnici informatice pentru transferul catre comunitatile locale a informatiilor referitoare la:

·                                             Importanta echilibrarii inputurilor si outputurilor de nutrienti in fermele care cuprind si activitati de crestere a animalelor

·                                             Identificarea indicatorilor potentiali care sa caracterizeze la nivelul operatiilor executate in ferma dezechilibrele privind managementul nutrientilor

·                                             Conștientizarea strategiilor principale pentru solutionarea dezechilibrelor privind bilantul nutrientilor la nivelul fermei

4.                  Depozitarea si procesarea gunsiului de grajd. Obiectivul cuprinde activitati privind realizarea instrumentelor informatice adecvate pentru transferul catre comunitatile locale a informatiilor/solutiilor privind:

·                                             Planificarea si evaluarea infrastructurilor necesare depozitarii gunsiului de grajd

·                                             Evaluarea dimensiunilor capacitatilor de stocare si caracterizarea diferitelor tipuri de gunsi in functie de caracteristicile privind substantele fertilizante

·                                             Managementul gunsiului in cazul pașunatului liber

·                                             Cerintele privind constructia facilitatilor pentru stocarea gunsiului

·                                             Exploatarea si intretinerea facilitatilor pentru stocarea gunsiului

·                                             Tehnologiile de tratare si manipulare a gunsiului

5.                  Aplicarea gunsiului de grajd si managementul nutrientilor. Obiectivul are ca principale activitati dezvoltarea sistemelor informatice pentru evaluarea la nivel local a:

·                                             Utilizarii gunsiului in functie de caracteristicile solului

·                                             Planuri de utilizare a gunsiului la nivelul fermelor

·                                             Cod de bune practici pentru aplicarea gunsiului de grajd

·                                             Selectarea arealelor de teren pentru aplicarea gunsiului de grajd

·                                             Inregistrari si caiete de evidenta la nivelul fermelor

·                                             Echipamente pentru aplicarea gunsiului pe teren

6.                  Comunicarea informatiilor catre comunitatile locale prin adaptarea sistemului informatic si a schemelor electronice de prezentare (workbook, prezentari Power Psint) la conditiile locale din comunele desemnate vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole. in urma interactiunilor cu reprezentantii comunitatilor locale se va elabora ghidul de realizare a aplicatiei de consultanta privind managementul gunsiului de grajd in zonele vulnerabile.

 

 

Parteneri

Tipul

organizatiei

Denumirea

organizatiei

Rolul organizatiei

Functiile organizatiei

ROR

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului București

Conducator proiect

Coordonator, executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

UNI

Universitatea de Știinte Agronomice si Medicina Veterinara-Facultatea de imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului

Partener 1

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

ROR

Administratia Nationala “Apele Romane” R.A. București Sucursala Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor

Partener 2

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

ALT

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Argeș

Partener 3

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

ALT

Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Bihor

Partener 4

Executant, proprietar si utilizator al rezultatelor cercetarii

DATE  DESPRE  PARTENERI :

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECtIA MEDIULUI-ICPA BUCUREȘTI,  cu sediul in București, Blv. Maraști, nr. 61, cod poștal 011464, sector 1, cod fiscal R 18107639, tel. 021-3184349, 021-3184352, fax 021-3184348, e-mail: office@icpa.ro, cod IBAN RO30TREZ7015069XXX6353 deschis la Trezoreria sect. 1 București, reprezentat prin Director General  Prof. Dr. Mihail DUMITRU si Director Economic Ec. Ecaterina TaRHOACa

 

UNIVERSITATEA DE ȘTIINtE AGRONOMICE ȘI MEDICINa VETERINARa-FACULTATEA DE iMBUNaTatIRI FUNCIARE ȘI INGINERIA MEDIULUI, cu sediul in București, Bd. Maraști,    nr. 59, sector 1 cod 011464, telefon 40-21-2242576, fax 40-21-2242815, cod fiscal (CUI) 4602041, e-mail mscimpeanu@yahoo.fr, cod IBAN RO08TREZ7015003XXX000058, deschis la Trezoreria Sector 1,  reprezentat prin Rector Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Nicolae ALECU si Director Economic Ec. Ioana Bragadireanu

 

ADMINISTRAtIA NAtIONALa “APELE ROMaNE” R.A. BUCUREȘTI SUCURSALA INSTITUTUL NAtIONAL DE HIDROLOGIE ȘI GOSPODaRIRE A APELOR, cu sediul in București, Calea Șos. București-Plsiești nr. 97, cod 013686, sector 1, telefon. 40-21-317990, fax 40-21-317992, cod fiscal (CUI) R 18276140, e-mail stanciu@hidro.ro, cod IBAN RO42TREZ7015025XXX006300, reprezentat prin Director Dr. Petre Stanciu si Director Economic Ec. Daniela Petcu

 

OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE ARGEȘ, cu sediul in Pitești Str. Libertatii nr. 38, cod 110385, jud. Argeș, cod fiscal 4971880, tel. 0248-276200, fax 0248-634591, cod IBAN RO46TREZ0465025xxx000278 deschis la Trezoreria Pitești, reprezentata prin Director Dr. Ing. Ion Creanga si Contabil Șef Maria Ionescu

 

OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE BIHOR, cu sediul in Oradea, Calea Aradului nr. 5, jud. Bihor, tel. 0259-447025, fax 0259-447025, cod fiscal 4348858, e-mail ospabihor@rdslink.ro, cod IBAN RO74TREZ6065069XXX000847 deschis la Trezoreia Oradea, reprezentata prin Director Dr. Ing. Todorean Teodor Jurcut si Contabil Șef  Ec. Laura Pinter